Ciney-Havelange

08/09 Epernay V - J    

25/08 Troyes V - J         

11/08 Sézanne V - J      

29/07 Reims V - J      

09/06 Sézanne VJ       

28/04 Epernay VY               

21/04 Reims V - Y

07/04 Reims V - Y