6 couples chez Kania Zenon (Courcelles)

Reportage 2016