03/06 Limoges National Belgische Verstandhouding / Entente Belge

BELGISCHE VERSTANDHOUDING / ENTENTE BELGE

 

Zaterdag 3 juni 2017 - Samedi 3 juin 2017

Aucun texte alternatif disponible.

LIMOGES oude duiven / vieux pigeons

 

Inkorving op WOENSDAG 31 mei 2017 Enlogement le MERCREDI 31 mai 2017

Lossing op ZATERDAG 3 juni 2017 Lâcher le SAMEDI 3 juin 2017

Coördinaten +45°33’03”/+01°12’15” Coordonnées +45°33’03”/+01°12’15”

Marché de Bourdelas – St. Yrieix-la-Persche Marché de Bourdelas – St. Yrieix-la-Persche

Winst of verlies : 635 km Gain ou perte : 635 km

Neutralisatie – Neutralisation :

Zaterdag/Samedi 03/6 5h03 22h49

Zondag/Dimanche 04/6 5h03 22h50

Maandag/Lundi 05/6 5h02 22h51

Dinsdag/Mardi 06/6 5h01 22h52

Woensdag/Mercredi 07/6 5h01 22h53

Donderdag/Jeudi 08/6 5h00 22h53

 

INLEG voor onkosten : € 2,15 (€ 2,00 + € 0,15 uitslagen) MISE pour frais : € 2,15 (€ 2,00 + € 0,15 résultats)

 

AANMELDINGEN - ANNONCES

Nieuwe reglementering art. 101 NSR :

1/ Grote Halve Fond (Bourges) : - aanmelden van ALLE duiven

- eerste per categorie binnen de 15 min. met GUMMI

- alle andere duiven binnen de 30 min. (gummi niet verplichtend) en dit tot sluiting v.d. vlucht

 

2/ Fond (Limoges +) & Grote Fond : - aanmelden van ALLE duiven

- eerste per categorie binnen de 15 min. met GUMMI

- alle andere duiven eveneens binnen de 15 min. met GUMMI en dit tot sluiting v.d. vlucht

 

Nouvelle réglementation art. 101 RSN :

1/ Grand Demi Fond (Bourges) : - annoncer TOUS les pigeons

- premier pig. par catégorie endéans les 15 min. avec CAOUTCHOUC

- tous les autres pig. endéans les 30 min. (caoutchouc non obligat.) jusq. clôture du concours

 

2/ Fond (Limoges +) & Grand Fond : - annoncer TOUS les pigeons

- premier pigeon par catégorie endéans les 15 min. avec CAOUTCHOUC

- tous les autres pigeons également endéans les 15 min. avec CAOUTCHOUC jusqu’à la clôture du concours

 

TELEFONISCHE AANMELDINGEN - ANNONCES TELEPHONIQUES

De liefhebber meldt aan in zijn inkorvingslokaal en het lokaal brengt de aanmelding in via KBDB-online.

Zoniet maakt het lokaal de telefonische aanmeldingen over aan de provinciale inrichter – provinciale inrichter brengt de aanmeldingen in via KBDB-online.

L’amateur annonce ses pigeons dans son local d’enlogement. Le local introduira l’annonce dans le RFCB-online.

En cas échéant, le local transmettra les annonces téléphoniques à l’organisateur provincial – l’organisateur provincial introduira les annonces via RFCB-online.

 

UITSLAGEN (nationaal + zonaal) via WPROL RESULTATS (national + zonal) via WPROL

 

SPECIALE PRIJS BRICON / PRIX SPECIAL BRICON :

een aankoopbon van € 400 / un bon d’achat de € 400

op de nationale uitslag van LIMOGES te winnen door de EERSTE SERIE AANGEDUID van 5 oude duiven

(1° + 2° + 3° + 4° + 5° afgegeven oude duif)

au résultat national de LIMOGES à la PREMIERE SERIE DESIGNEE de 5 vieux pigeons

(1° + 2° + 3° + 4° + 5° marqué - vieux pigeons)