08-03-2021 Communiqué RFCB à l’attention des amateurs- Pas d'entrainements individuels en France

08-03-2021 Communiqué RFCB à l’attention des amateurs / 08-03-2021 Mededeling KBDB  ter attentie van de liefhebbers

Cher amateur colombophile, / Beste liefhebber,

Veuillez noter que jusqu'au 31/03/2021 inclus, les entraînements individuels ne peuvent pas être effectués sur le territoire français compte tenu du fait que jusqu'à cette date, le territoire français est classé à haut risque dans le cadre de la problématique de la « grippe aviaire ».

Gelieve te noteren dat tot en met 31/03/2021 GEEN individuele opleringen kunnen worden uitgevoerd op Frans grondgebied en dit ingevolge het feit dat zij tot en met die datum worden gecatalogeerd als hoog risico in het kader van “Vogelgriep”.

Bien que des permis individuels aient été délivrés, de tels entraînements ne peuvent pas encore être effectués en France.

Niettegenstaande individuele lossingsvergunningen worden afgeleverd, kunnen dergelijke opleringen in Frankrijk nog niet worden uitgevoerd.

Nous insistons pour le respect strict de cette décision.

Wij dringen dan ook aan op een strikte toepassing van deze beslissing.

Salutations cordiales. /Met vriendelijke groeten.

Le Président National, De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.