28/01 Communiqué RFCB confinement pigeons/Mededeling KBDB ophokplicht duiven

Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht

Zoals gisteren medegedeeld naar aanleiding van ons onderhoud met het FAVV, werden versoepelingen op de ophokplicht bekomen. Er werd een stappenplan uitgewerkt in functie van de belangrijkheid en de hoogdringendheid voor wat betreft het welzijn van onze duifjes.

Vanaf wanneer?

- Vanaf 01/02/2021: mogen de JONGE DUIVEN worden uitgelaten op het hok��

- Vanaf medio februari is het de beurt onze JAARSE en OUDE DUIVEN��

- Vanaf 01/03/2020: kunnen de duiven worden opgeleerd op korte afstand��

Deze maatregelen werden genomen op voorwaarde evenwel dat de problematiek qua vogelgriepuitbraken stabiel blijft. Voor het opleren van de duiven dient eveneens rekening te worden gehouden met de evolutie van de covid-19 pandemie en dit vooral met problematiek van de “essentiële verplaatsingen”.

Gelieve eveneens te noteren dat het FAVV erop heeft gedrukt dat deze uitzondering (opheffing van de ophokplicht) ENKEL en UITSLUITEND geldt voor de reisduiven maar NIET voor het ander pluimvee in het bezit van onze liefhebbers, hetgeen correct dient afgeschermd te worden en te blijven volgens de voorwaarden gesteld door het FAVV (zie website van het FAVV). Wij verzoeken onze liefhebbers dan ook met aandrang de door het FAVV gestelde voorwaarde strikt te respecteren.

Wij, als KBDB, zullen op de strikte naleving van deze maatregelen toezien!

Het is in het belang van eenieder!

Op naar een schitterend sportseizoen 2021

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

28-01-2021 Communiqué à l’attention des amateurs concernant le 28/01

Comme annoncé hier suite à de notre entretien avec l’AFSCA, l’assouplissement du confinement a été obtenu. Un plan, étape par étape, a été élaboré en fonction de l’importance et de l’urgence concernant le bien-être de nos pigeons.

À partir de quand ?

À partir du 01/02/2021 : Les JEUNES PIGEONS peuvent être lâchés au colombier

À partir de mi-février, c’est au tour des YEARLINGS et VIEUX PIGEONS

À partir du 01/03/2021, les pigeons peuvent être entraînés sur des courtes distances.

Ces mesures sont prises, à condition toutefois que le problème de grippe aviaire reste stable.

Pour l’entrainement des pigeons, l’évolution de la pandémie de covid-19 doit également être prise en compte, notamment les problèmes de « déplacements essentiels ».

Veuillez noter également que l’AFSCA a insisté pour que cette exception, levée de confinement, s’applique UNIQUEMENT et EXCLUSIVEMENT aux pigeons voyageurs mais PAS aux autres volailles en possession de nos amateurs, qui doivent être et rester correctement protégées selon les conditions fixées par l’AFSCA (voir site de l’AFSCA).

Nous demandons donc nos amateurs à respecter strictement la condition fixée par l’AFSCA.

La RFCB, surveillera également la bonne application de ces mesures !

C’est dans l’intérêt de tous !

Vers une merveilleuse saison sportive

 

Cordialement.

Le président National,
Pascal Bodengien.