Coordonnées pigeonnier-Procédure Hok Coördinaat

Coordonnées colombier

Art. 80 §3 du Règlement Sportif National


Chaque amateur doit être en possession des coordonnées (arrondies au dixième de seconde) reconnues de l'entrée de ses pigeons dans son colombier. Lors de l'introduction de sa liste au colombier, chaque nouveau membre est tenu de joindre une copie du document délivré par un géomètre assermenté, un organe reconnu par la RFCB ou un mandataire RFCB en fonction déterminant les coordonnées du colombier

Procédure de demande de prise de coordonnées à la RFCB :

 1. Effectuer la demande auprès du secrétaire de l’entité provinciale : marsille.p@rfcb.be
 2. Demande traitée par le secrétaire :
 • Vérification si demande provient d’un débutant. Si l’amateur est un débutant ( pas de paiement)
 • Prévenir le mandataire le plus proche pour effectuer la prise de coordonnées
 • Envoi d’une facture à l’amateur reprenant ( 25 € + les frais de déplacement à 0.3653 € -Kms calculés par Mappy,…)
 1. Prévenir le mandataire que la somme est payée sur le compte de la RFCB et qu’il peut effectuer le contrôle.
 2. Formulaire « Type » renvoyé par le mandataire.
 3. Inscription dans le programme administratif RFCB.
 4. Envoi par le secrétaire, d’un document de remboursement de frais à la comptabilité. La somme perçues est intégralement versée au mandataire ayant pris les coordonnées.

Si il s’agit d’un débutant, cette somme est prise en charge par la promotion de la RFCB et  donc aucune facture initiale ne doit être envoyée à l’amateur.

Hok Coördinaat

Art. 80 §3 van het Nationaal Sportreglement

"Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van de erkende coördinaten (afgerond tot tienden van seconden) van de ingang van zijn duivenhok. Elk nieuw lid dient, bij de indiening van zijn hoklijst, een kopie te voegen van het document, afgeleverd door een beëdigde landmeter, een door de KBDB erkend orgaan of een in dienst zijnde KBDB-mandataris, houdende de vaststelling van de coördinaten van het hok."

Procedure voor de aanvraag van het opmeten van coördinaten door de KBDB :

 1. Verzoek toesturen aan de secretaris van de provinciale entiteit.
  Limburg & Antwerpen : dubois.e@kbdb.be
  West- en Oost-Vlaanderen : vanbockstaele.t@kbdb.be
  Vlaams-Brabant : deschuyffeleer.n@kbdb.be
 2. Verzoek wordt verwerkt door de secretaris :
 • Nagaan of het verzoek afkomstig is van een beginnend liefhebber.  Indien het om een beginnend liefhebber gaat, is er geen betaling nodig.
 • De dichtstbijzijnde mandataris verwittigen om de coördinaten te gaan opmeten.
 • Factuur sturen aan de liefhebber (€ 25,00 + verplaatsingsonkosten aan €  0,3653/km, berekend door Mappy,…)
 1. Als het geld is overgemaakt op de rekening van de KBDB, de mandataris verwittigen dat hij de opmeting mag uitvoeren.
 2. Type-formulier wordt teruggestuurd door de mandataris aan de secretaris.
 3. Registratie van de coördinaten in het KBDB-programma.
 4. Verzending van een document voor terugbetaling van de onkosten door de secretaris aan de boekhouding.  Het geïnde bedrag wordt volledig betaald aan de mandataris die de coördinaten heeft opgemeten.

Indien het om een beginnend lid gaat, worden de kosten gedragen door het promotiefonds van de KBDB en dient er dus geen factuur te worden verstuurd aan de liefhebber.