Paramyxo à Bornem (Anvers)

Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder in Bornem (Antwerpen)

Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder in Bornem (Antwerpen) (20/03/2018)
Het Voedselagentschap (FAVV) bevestigt dat een uitbraak van paramyxo werd vastgesteld bij een duivenmelker in de Antwerpse gemeente Bornem.

Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een “aangifteplichtige” ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Bornem alle vereiste maatregelen getroffen: beschermingsgebied van 500 meter, verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven… Deze maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen. 
Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.
Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen.

De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Ons volledig dossier over NCD is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease

Voor meer inlichtingen: 
LCE Antwerpen
Tel.: 03/202.27.11
Info.ANT@favv.be      Contactpersoon voor de pers : 
      Katrien Stragier 
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Communiqué de presse de l’AFSCA Confirmation d’un cas de paramyxovirose chez un colombophile à Bornem (Anvers) 

Confirmation d’un cas de paramyxovirose chez un colombophile à Bornem (Anvers) (20/03/2018)
L’Agence alimentaire confirme l’apparition un foyer de paramyxo chez un colombophile à Bornem dans la province de Anvers.

Le terme "paramyxo" indique qu'il s'agit de la forme la moins aiguë de la maladie de Newcastle (ND) auprès des pigeons. La maladie étant reprise comme « à déclaration obligatoire », les autorités communales de Bornem ont pris toutes les mesures nécessaires: zone de protection de 500m, interdiction de rassemblement dans la zone, vaccination de toutes les volailles et pigeons…, mesures qui se maintiendront au moins 21 jours.

La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse, à laquelle presque toutes les espèces avicoles (sauvages et domestiques) sont sensibles. Selon la souche virale et l'espèce avicole atteinte, les symptômes sont plus ou moins aigus. En cas d'infection par une souche très agressive, les animaux malades peuvent manifester des symptômes nerveux et une forte mortalité peut être signalée.
La vaccination des volailles contre cette maladie est légalement obligatoire pour tout éleveur professionnel et pour toute volaille et pigeon participant à un rassemblement. Elle est vivement recommandée pour les volailles chez les hobbyistes.

L'homme n'est pas sensible à la maladie. La consommation d’œufs, de viande volaille et de produits d'origine avicole ne présente pas de risque. Il n'y a donc aucun danger pour la santé publique.

Notre dossier complet sur la maladie de Newcastle est consultable sur le site de l'Agence alimentaire www.afsca.be suivre AFSCA > Secteurs professionnels > Production animale > Santé animale > Maladies animales > Maladie de Newcastle

Pour plus d’informations :
ULC d’ Anvers
Tél. : 03 202 27 11
Info.ANT@favv.be       Personne de contact pour la presse : 
      Kathy Brison
      kathy.brison@afsca.be
      Tél. : 0479 96 01 53