Représentation à l'AG de la RFCB

Geachte Heer Van Bockstaele

Beste Leden van de raad van Bestuur

Beste verkozenen .

 

Ik zit met een prangende vraag:   “Hoe is het zover kunnen komen ? “

Ik zag U In januari 2015 op de zetel van de KBDB in Halle omdat ik graag wat meer uitleg bekwam van U

nopens uw dopingbeleid. U zei toen dat U hoopte dat we elkaar zouden vinden in de discussie, wel,

laat me toe te zeggen dat we elkaar nooit gevonden hebben, toen niet en nu zeker ook niet. U bent blijkbaar 

van de aardbol verdwenen. Je neemt je telefoon niet meer op, beantwoordt je mails niet meer.

Nu heb je misschien spreekverbod, vroeger wou je niet spreken.

Ik heb je destijds al gevraagd of jullie nooit op voorhand verwittigd werden. Neen was TOEN uw antwoord. Grove leugens zo blijkt NU.

Reeds in 2013 werd er door de Heer De Kock  gevraagd om een veterinair comité op poten te zetten, werd er gevraagd de

nodige informatie te verschaffen aan de liefhebbers betreffende producten zoals Atropine en Cafeïne.

Deze producten zijn wijd verspreid gebruikt en U dient er de nodige aandacht aan te schenken.

Hij gaf U die raad, een raad die U duidelijk in de wind hebt geslagen. Meer nog, hij zei dat je

de liefhebbers moest verwittigen, want het product, zij het cafeïne of Atropine kon aanwezig zijn zonder dat het

expliciet op de bijsluiter stond.

Dit gebeurde via WPROL , jullie lokale tussenpersoon in Zuid-Afrika .

Als er in 2014  5of 6 gevallen waren van  Atropine dan wil dat misschien  wel zeggen dat dit product mogelijks “ergens?” in heeft gezeten.

Zeker als je weet dat je van het product eerder achteruit dan vooruit vliegt . Er werd je gevraagd dit na te gaan. Dit is echter NOOIT gebeurd

Er werd je gevraagd om de liefhebbers te verwittigen voor producten met

Cola noot, met Guarana, met  Ilex Paraguayensis, want het merendeel der liefhebbers weet niet dat hierin

Cafeïne vervat zit. Waarom bent U mogelijks vergeten de liefhebbers te verwittigen ? Waarom mocht de Firma Colman in het

bondsblad verder publiciteit maken voor een dopinggevoelig product met name “ Souveraine” pillen.

Is dat de manier waarop U met uw zorgvuldigheidsplicht voor bestuurders omspringt?

Was het echt uw bedoeling om de liefhebbers er bewust in te luizen ?

U had de verdomde plicht om EERST te verwittigen en daarna pas aan de slag  te gaan.

Door alles te negeren zijn we geraakt waar we nu zitten. Dik in de puree.

Dr De Kock van het Zuid-Afrikaans labo herhaalt in zijn mail aan jullie meerdere keren dat hij geen enkele

feedback van jullie kreeg omtrent zijn voorstellen. Hij sluit zijn mail aan jullie ( Uzelf – Schreel en Philips )

af met de zin: “Er is tot op heden door de KBDB NOOIT aandacht geschonken aan de communicatie met, en de educatie van de

liefhebbers “ . “Dit vereist dringend alle aandacht” .

Acht U zich dan werkelijk slimmer dan een Doctor in de biochemie? Denkt U nu echt dat U alles alleen kon?

Bent U nu echt de mening toegedaan dat U als verkozen bestuurder meer rechten en minder plichten hebt dan gelijk welk ander lid?

Er werd U gevraagd om naar analogie met de paardensport de sancties en boetes aan te passen aan de

gemaakte overtreding. NIET elk product verdient dezelfde straf. Ook dit heb je naast je neergelegd. 

Waarom is de man door jullie nooit meer uitgenodigd om het dopingbeleid hier in België te komen toelichten ?

Ja , ik weet het , hij zou mogelijks TE VEEL verkeerde dingen kunnen zeggen hebben.

Je dacht ooit een pionier te zullen zijn in de uitroeiing van  doping in de duivensport …

En ja, je bent een pionier geworden, maar zeker niet in het door U vooropgestelde doel .

Als nu ook nog blijkt dat je ogenschijnlijk niet op de hoogte bent van deze mail van 13 November 2014, dan vraag ik me af

welke uitleg je me zal geven i.v.m. met de mails van 1-15-20-23 juli 21-27 augustus 16 september  7-9-9-9-15-15-20 oktober 2014

die jullie uit Zuid-Afrika kregen toegestuurd. “Wir haben das nicht gewusst” ?

In vervlogen tijden werd zo iets nog door mensen geloofd, nu NIET MEER .

Mijnheer Van Bockstaele , hou a.u.b. de eer aan uzelf en bol het af samen met uw hele huishouding .

( of althans diegenen die hiervan op de hoogte waren )

Hoe is het in godsnaam zover kunnen komen ? 

 

Dr Geert Van den Eynde

Vlamingenstraat 160

8930 Menen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur Van Bockstaele,

Chers membres du conseil d'administration,

Chers élus,

J'ai une question lancinante: "Comment est-on arrivé là ?"

Je vous ai vu en janvier 2015 au siège de la RFCB à Hal car je souhaitais des informations complémentaires concernant la lutte anti-dopage. Vous aveiz dit que vous espériez que nous allions nous trouver pendant la discussion, et bien, laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas trouvés à l'époque, et encore moins maintenant. Vous avez apparemment disparu de la surface du globe. Vous ne répondez plus au téléphone, vous ne répondez plus aux e-mails.

Avant vous ne vouliez pas parler, maintenant, vous avez peut-être l'interdiction de parler...

Je vous avais déjà demandé à l'époque si vous n'étiez jamais informés à l'avance. Vous aviez répondu non à l'époque. Apparemment, c'était un bon gros mensonge...

Déjà en 2013, Monsieur De Kock avait demandé de mettre un comité vétérinaire sur pied. On vous avait demandé de communiquer les informations nécessaires aux les amateurs sur des produits tels que l'atropine ou la caféine.

Ces produits sont largement utilisés et vous devez y consacrer l'attention nécessaire.

Il vous a donné ce conseil, un conseil que vous avez clairement laissé dans le vent. En outre, il vous a dit de prévenir les amateurs, parce que ces produits, que ce soit la caféine ou l'atropine peuvent être présent sans être explicitement mentionnés sur la notice.

Cela a été fait par le biais de WPROL, votre agent local en Afrique du Sud.

S'il y avait en 2014 5 ou 6 cas d'atropine, cela veut peut être dire que ce produit se trouvait potentiellement "quelque part" ?

Surtout quand vous savez qu'on a toujours plutôt une guerre de retard qu'une guerre d'avance. .. On vous a demandé d'examiner la question. Ca n'a JAMAIS été fait.

On vous a demandé d'informer les amateurs sur les produits contenant de la noix de kola, du Guarana, du Ilex Paraguayensis (yerba mate), parce que la majorité des amateurs ne savent pas que ces produits contiennent de la caféine. Pourquoi avez-vous peut-être oublié d'informer les amateurs? Pourquoi la Société Colman peut-elle toujours, dans le magazine de la fédération, faire de la publicité pour un produit sensible du point de vue dopage, à savoir pour les pilules «Souveraine».

Est-ce de cette façon que vous vous remplissez votre obligation de précaution?

Etait-ce vraiment votre intention de leurrer les amateurs?

Vous aviez le devoir d'informer les amateurs EN PREMIER LIEU.

En niant tout, voilà où nous en sommes arrivés. Profondément dans la merde...

Le Dr De Kock du laboratoire sud-africain répète plusieurs fois dans son mail qu'il n'a pas reçu aucun feedback de votre part au sujet de ses propositions. Il clôture son mail (adressé à vous-même, Schreel et Philips) avec la phrase: "Il n'a à ce jour été donné par la RFCB aucune attention à la communication et à l'éducation des amateurs". "Cela nécessite une attention urgente."

Vous considérez-vous vraiment comme plus intelligent que d'un docteur en biochimie? Pensez-vous vraiment que vous pouviez tout faire tout seul?

Pensez-vous vraiment qu'en tant qu'Administrateur délégué, vous disposez de plus de droits et de moins d'obligations que n'importe quel autre membre?

Il vous a été demandé, par analogie avec le sport équestre, de modifier les sanctions et amendes en fonction des infractions. Tous les produits ne méritent PAS la même sanction. Ca aussi, vous l'avez laissé de côté. 

Pourquoi ne lui avez-vous plus jamais invité à parler de la lutte anti-dopage en Belgique?

Oui, je sais, il aurait peut-être dit trop de choses dérangeantes.

Vous pensiez être pionnier dans la lutte anti-dopage dans le spot colombophile...

Ben oui, vous êtes un pionnier mais certainement pas dans le domaine que vous convoitiez.

S'il apparaît également que vous n'êtes apparemment pas au courant de l'e-mail du 13 novembre 2014, je me demande quelle explication vous me donnerez concernant les mails des1-15-20-23 21-27 juillet, 21-27 août, 16 septembre 7-9-9-9-15-15-20 octobre 2014 qui vous été envoyés d'Afrique du Sud. "Wir haben das nicht gewusst» (NDLT: nous ne savions pas)?

Autrefois  les gens aurait pu y croire, plus aujourd'hui.

M. Van Bockstaele, si vous s'il vous plaît, garder votre honneur de vous-même et faites le point dans votre maison (ou du moins avec ceux qui étaient au courant)

Comment diable a-t-on pu en arriver là.
 
Geert Van den Eynde
Vlamingenstraat 160 
8930 Menen