Ziekte van Newcastle in Waregem / Paramixo à Waregem

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 17 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Waregem (West-Vlaanderen).
Deze besmettingen komt bovenop de 16 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld. 
(17/07/2018)

Aucun texte alternatif disponible.

17.07.2018 Waregem (West-Vlaanderen)

Beschermingsgebied

Toezichtsgebied

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 17 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Waregem (West-Vlaanderen). Deze besmettingen komt bovenop de 16 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de besmetting op de professionele pluimveehouderij in Waregem werden een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.
  • In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.
  • In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen.

Eerder deze maand (vanaf 2 juli 2018) werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht ten minste tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.

Ondertussen is de situatie in Villers-la-Ville (Waals-Brabant), waar op 22 juni een besmetting bij een hobbyhouder werd vastgesteld, opgelost. Daarom zijn daar de verschillende maatregelen, opgelegd aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond de besmetting, vandaag opgeheven.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht. 

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren.

Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease
Meldpunt voor de consument: 0800/13.550       Contactpersoon voor de pers : 
      Dorine Van Geert 
      dorine.vangeert@favv.be
      Tel. : 0475 83 47 74

Nouveau cas de maladie de Newcastle dans un élevage de reproduction de volailles dans la commune de Waregem (Flandre occidentale). 
Délimitation de nouvelles zones de restriction au sein desquelles s’appliquent de nouvelles mesures. Levée des mesures dans la zone de restriction définie le 22 juin à Villers-la-Ville (Brabant wallon). 
(17/07/2018)

L’AFSCA a constaté aujourd’hui, 17 juillet 2018, la maladie de Newcastle dans un élevage de reproduction de volaille dans la commune de Waregem (Flandre occidentale). Ces nouvelles contaminations s’ajoutent aux 16 cas identifiés depuis le 26 avril 2018.

Au niveau de la contamination de l’exploitation professionnelle avicole à Waregem, une zone de 500 m de rayon a été définie, ainsi qu’une zone de protection d’un rayon de 3 km et une zone de surveillance d’un rayon de 10 km.
  • Dans les zones de 3 et 10 km autour du foyer, tout déplacement de volailles et d’œufs à couver est interdit. Tous les professionnels présents dans ces zones doivent envoyer un inventaire de leur cheptel à l’AFSCA. Dans ces zones, tous les rassemblements de volailles et d’oiseaux sont interdits.
  • Dans la zone de 500m autour du foyer, toutes les volailles doivent être vaccinées et confinées, aussi bien chez les professionnels que les particuliers. En outre, les particuliers doivent aussi inventorier leurs volailles et transmettre la liste à leur administration communale.

Ces mesures seront d’application pendant au moins 21 jours.

Plus tôt ce mois (depuis le 2 juillet 2018), de nouvelles mesures ont été prises pour tous les volailles de particuliers détenteurs en Belgique. Ces mesures déjà prises restent d’application au moins jusqu’à la fin de ce mois. Il s’agit de l’interdiction de rassemblement de volailles ainsi que de la vente à et par des particuliers.

Entretemps, la situation à Villers-la-Ville (Brabant wallon), où une contamination avait été constatée chez un détenteur amateur, est résolue. Les différentes mesures qui y avaient été définies pour les amateurs dans un rayon de 500 m autour du foyer de la contamination sont levées à partir d’aujourd’hui.

L’Agence alimentaire mène une enquête pour chaque cas afin d’identifier la cause de la contamination. Le virus de la maladie de Newcastle est très contagieux et peut infecter tous les types de volailles et oiseaux. En cas de contamination par une souche très virulente, des symptômes nerveux peuvent apparaître (dont le torticolis) ainsi qu’une haute mortalité. Le virus se transmet via contact direct avec des oiseaux infectés, contact avec du matériel contaminé (mangeoires, bacs à eau) ou via l’air.

L’homme n’est pas sensible à cette maladie. La consommation d’œufs ou de viande de volaille ne comporte donc aucun risque.

L’Agence alimentaire souligne que la vaccination est la seule mesure de prévention valable contre la maladie. La vaccination est légalement obligatoire en tout temps pour tout éleveur professionnel et pour toute volaille et pigeon participant à un rassemblement ou une exposition. L’Agence recommande aussi vivement la vaccination pour les volailles des amateurs en général.

L’Agence suit la situation de près et demande au secteur professionnel ainsi qu’aux particuliers d’être attentifs et de respecter toutes les mesures qui sont d’application. Les particuliers peuvent contacter leur vétérinaire en cas de constatation de problèmes chez leurs volailles ou oiseaux.

Plus d’infos sur http://www.afsca.be/santeanimale/newcastle/
Point de contact pour les consommateurs : 0800/13.550      Personne de contact pour la presse : 
      Jean-Sébastien Walhin 
      jeansebastien.walhin@afsca.be
      Tél. : 0476 88 50 77